Loading…

جزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

ارسال کننده: araf56
کارشناس نرم افزار-کارشناس ارشد فناوری اطلاعات-مدرس کامپیوتر-مدیر فناوری اطلاعات -net+,mcse,ccna,ceh certificate
ارسال پیام خصوصی
امتیازات این مطلب
مقاله: برنامه نویسی فایلهای دسته ای BAT(تکمیلی)
از فایلهای دسته ای می توان جهت اجرای خودکار یکسری از دستورات استفاده کرد ، پسوند این فایلها از نوع bat بوده که با استفاده از نرم افزار notepad قابل ویرایش هستند.
دستورات فایل های دسته ای حساس به بزرگی و کوچکی حروف (Case Sensitive) نیستند.

مرور کلی بر دستورات فایلهای دسته ای (batch files) بهمراه مثال


 • دستور @ECHO OFF : عدم نمایش خود دستور در اجرا
 • علامت | : موجب شده خروجی یک دستور بعنوان ورودی برای دستور بعدی باشد
 • علامت <:خروجی دستوری را به محل خاص تغییر مسیر می دهد.
 • علامت > : این عملگر موجب شده که دستورات بعنوان ورودی به فرمانی خاص ارسال شوند.
 • علامت || : به این معناست که اگر دستور اول اجرا نشد دستور دوم اجرا شود
 • علامت & : باعث می شود بعد از اجرای دستور اول دستور دوم اجرا شود.
 • علامت && : به این معنا که اگر دستور اول کامل اجرا شد دستور دوم نیز کامل اجرا گردد و اگر دستور اول اجرا نشو دستور دوم نیز اجرا نشود.
 • متغیرهای محیطی و دستور SET:این متغیرها از نوع رشته ای هستند و از این متغیرها می توان برای ذخیره سازی و بازخوانی آن ها استفاده کرد.
 • متغیرها محیطی عمومی
  1. %CD% مسیر جاری را در خود دارد
  2. %OS% نسخه سیستم عامل را در خود دارد
  3. %DATE% تاریخ سیتم را در خود دارد
  4. %TIME% ساعت سیستم را در خود دارد
  5. %RANDOM% یک عدد تصادفی بین 0 تا 32766 تولید می کند
 • عملگرها
  1. عملگرهای ریاضی : ضرب * تقسیم / %باقیمانده +جمع - تفریق
  2. عملگرهای انتسابی := =+ =- =% =/
  3. عملگر % VAR:~1,2% از کاراکتر اول رشته به طول 2 جدا می کند
  4. عملگر % VAR:~1,-2% از کاراکتر اول رشته 2 تا از آخر جدا می کند
  5. عملگر % VAR:~-1,2% از یک از آخر به طول دو تا جدا می کند
  6. عملگر % VAR:~ 2% از کاراکتر دوم رشته تا انتها را جدا می کند.
  7. عملگر % VAR:~-2% از دومین کاراکتر از آخر رشته تا انتها را جدا می کند.
 • متغیرها
  1. متغیر errorlevel:این متغیر از نوع اعداد طبیعی است و بعد از اتمام هر برنامه اجرای این متغیر مقدار دهی می شود.در واقع این متغیر برای آنست که بدانیم علت خطا را بدانیم.اگر عملیات موفقیت آمیز و بدون اشتباه باشد این متغیر عدد 0 در آن قرار می گیرد.اگر عملیات با اشتباه و خطا مواجه شود این متغیر با یک مقدار دهی می شود.
  2. متغیر محلی به صورت %var% نمایش داده شده
  3. متغیر دستور for بصورت %%var نمایش داده شده
  4. متغیر خط فرمان بصورت %var نمایش داده شده
 • دستور goto: برای پرش به یک دستور از فرمان goto استفاده می گردد و برچسب ها با عملگر از : نشان داده می شوند طول آنها حداکثر 127 کاراکتر بوده و از حروف و عدد تشکیل شده اند.
 • دستور echo: نمایش پیغام و ایجاد یک خط مانند اینتر و دستور @echo on or off برای نمایش یا عدم نمایش خط دستورات در حال اجرا
 • start: اجرای یک برنامه بطور مستقل و همزمان ، سوئیچ های دستور start عبارتند از پارامتر min موجب شده برنامه به صورت حداقل اجرا گردد .پارامتر max موجب شده برنامه بصورت حداکثر اجرا گرددپارامتر /wait اجرای برنامه تا انتها به طول انجامیده
 • دستور If:دستور شرط به این صورت که اگر شرطی برقرار بود دستوری اجرا شود و در غیر این صورت دستور دیگری اجرا گردد
 • دستور FOR:با این دستور می توان کارهای زیر را انجام داد:حرکت بر روی فایلها و پوشه ها،حرکت بر روی انواع مجموعه ها،خواند فایل هائی با ساختار مشخص،درست کردن شمارنده های پیشرفته ،از این دستور جهت ایجاد حلقه استفاده کرده.
 • دستور rem :جهت ارائه توضیحات در ارتباط با دستورات و عدم اجرای یک خط دستور
 • علامت :: بجای دستور rem می توان استفاده کرد.
 • دستور dir : نمایش لیست فایلها و پوشه های مسیر مربوطه
 • دستور cd : ورود به یک پوشه
 • دستور md : ساخت پوشه
 • دستور rd :حذف پوشه
 • دستور attrib : تغییر یا بررسی خصلت فایلها
 • دستور del وerase : حذف فایل یا فایله
 • دستور copy: عملیات کپی فایل از مبدا به مقصد
 • دستور replace:جایگزینی یک فایل
 • دستور move:انتقال فایل
 • دستور ren:تغییر نام فایل
 • دستور cls : پاک کردن صفحه نمایش
 • دستور title: تغییر عنوان صفحه cmd
 • دستور time:نمایش ساعت سیستم
 • دستور tree:نمایش درختی پوشه ها و فایلها
 • دستور findstr:جستجوی یک رشته در یک فایل
 • دستور sort:مرتب سازی محتویات فایل
 • دستور CHOICE:امکان انتخاب برای ادامه کار را برای کاربر فرام کرده .
نحوه استفاده از این دستور به شرح ذیل است:
[/C[:]choices] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text]	choice
/C[:]choices کلیدهای مجاز مشخص که پیش فرض Yو N هستند
/N عدم نمایش موارد انتخاب و علامت سؤال
/S حساسیت موارد انتخاب به حروف بزرگ و کوچک
/T[:]c,nn انتخاب پیش فرض C و بعد از nn ثانیه
text جمله اعلان جهت نمایش

مثال


مثال 1: جستجوی عبارت cmd در فایل Help.txt موجود در درایو c
Findstr  ali  c:\a.txt
مثال 2: جستجوی کلیه فایلهای متنی داخل درایو c و پوشه های آن که دارای کلمه win است.
Findstr /s win c:\*.txt
مثال3:
@ECHO OFF
SET SCORE=10
ECHO %SCORE%
OUTPUT : 10
مثال4 : لیست فایلهای پوشه مربوطه ای که این فایل دسته ای در اون اجرا شدرو در فایلی به نام A.TXT ذخیره و با NOTEPAD نمایش داده.
@ECHO O FF
DIR/W > A.TXT
START NOTEPAD A.TXT< DIR/W 
مثال5 : محاسبه میانگین دو عدد
@ECHO OFF
SET score1=10
set score2=15
SET /A SCORE=%SCORE1%+%SCORE2%
SET /A SCORE=(%SCORE1%+%SCORE2%)/2
ECHO %SCORE%
مثال 6: نمایش حروف بعد از کاراکتر چهارم به تعداد 1
@ECHO OFF
SET STR=ALIREZA
%STR:4,1%
OUTPUT : LIR
مثال7 : در صورت وجود فایل a.txt در درایو c آن را به b.txt تغییر نام داده
If exist c:\a.txt 
Ren c:\a.txt  c:\b.txt
Else
  Echo "no file"
مثال 8:ساخت درایو مجازی y که به پوشه backup متصل باشد
subst y: c:\backup
مثال 9: در صورت وجور فایلی به نام 1.txt در درایو c: سیستم بصورت خودکار بعد از 50 reset شده
If exist c:\1.txt 
shutdown.exe -r -f -t 00 -c "Windows will now restart..." If exist c:\a.txt 
Else
  Echo "no file"
نکته : جهت قطع عملیا ت shutdown دستور زیر را وارد نمائید
Shutdown -a
مثال 10: تایپ اعداد از 4 تا 9
@echo off
FOR  /L  %I IN (4,1,9) DO  ECHO  %I
مثال 11: تایپ اعداد از 20 تا 6 بصورت معکوس 3 تا سه تا
FOR  /L  %I  IN (20,-3,6)  DO ECHO  %I
مثال 12: نمایش تمام فایلهایی که با حرف a شروع می شوند و با حرف b ختم می شوند را از درایو c در لیستی نمایش می هد.(اگر از درایو c اجرا شده باشد)
For %i in (a*b.txt) do echo %i
مثال 13: نمایش تمام فایهای تصویری که حرف اول آنها با b و حرف چهارم آنها h نمایش داده (از درایو و مسیری که در حال اجرا است)
For %i in (b??h*.jpg) do echo %i
مثال 14: نمایش تاریخ، ساعت به ترتیب با استفاده از دستور for
For %i in (date time) do %i
مثال15: فعال شدن منو و امکان انتخاب یک عدد 1 یا 2 و یا3 .در صورت انتخاب 2 ، سیستم reset شود و در صورت انتخاب 3 ، سیستم خاموش شود و در صورت انتخاب 1 عمل خاموش شدن و یا راه اندازی متوقف گردد.
@echo off
rem "1:abort - 2:shutdown - 3:reset"
CHOICE /C:123 %1 
IF ERRORLEVEL ==3 GOTO THREE
IF ERRORLEVEL ==2 GOTO TWO
IF ERRORLEVEL ==1 GOTO ONE
GOTO end
:THREE
shutdown.exe -r -f -t 50 -c "Windows will now restart..." 
GOTO end
:TWO
shutdown.exe -s -f -t 40 -c "Windows will now shutdown.... "
GOTO end
:ONE
shutdown -a
:end
مثال16: بازشدن پنجره notepad در حالت ماکزیمم
start /MAX notepad myfile.txt 
مثال17: اجرای یک موسیقی
start c:\music\"my song.mp3"

نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع : ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد
دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.